3-കരിന്തണ്ടന്‍

This is a Malayalam digibook  series. eBooks-228-kadappadu-3-'karinthandan' discusses some stories of thankful characters, obligation, kadappadu, nandi, Thamarassery churam, ghat road, kozhikod, tribal, clan, adivasi, wayanad, lakkidi, chain tree, karimthandan, paniyar etc. Author- Binoy Thomas, price-FREE

നന്ദി, കടപ്പാട്, എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചില ഓര്‍മപ്പെടുത്തലും മുന്‍കരുതലുകള്‍, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനായി 'കരിന്തണ്ടന്‍' വായിക്കാം. താമരശ്ശേരി ചുരം, വയനാട്, ലക്കിടി, ചെയിന്‍മരം, ചങ്ങലമരം, കോഴിക്കോട്, ആദിവാസികള്‍,  പണിയ ഊര് സമുദായം...
മനുഷ്യന്റെ നന്ദികേടും ചതിയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരു കഥ.
    
To read online browser/ download/ offline of this safe Google Drive PDF file-228, click here-
https://drive.google.com/file/d/1VqKqK4LS-CUgJiIZKfPcor7V85EWTCUv/view?usp=sharing