02/11/17

4-എളിമയുടെ കഥകള്‍

This malayalam ebooks-146-elimayude kathakal-4 stories are soft moral from bible.
ബൈബിള്‍കഥകള്‍ -4 - എളിമയുടെ കഥകള്‍ -4 
Bible kadhakal elima- a Malayalam bible based kathakal (stories) of humility from Jesus Christ. Self help/improvement eBook in pdf format. Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
ബൈബിള്‍ കഥകള്‍, എളിമ, ഫ്രീ മലയാളം ഇ ബുക്ക്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് (യേശു ക്രിസ്തു), കര്‍ത്താവ്, മിശിഖാ,
To download this safe Google drive eBook-146 file, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciektJblctQUtkS0k/view?usp=sharing