പേരന്‍റിംഗ്- 2

Malayalam eBooks-97-parenting-2-'mathruvidyalayame maappu' is the story of parenting series. This solves different problems with parents, children, communication, model, schooling, teaching, methods, student psychology, learning disabilities etc,
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- FREE.
To download this pdf google drive eBooks-97, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciY3dsNW1qVExkTms/view?usp=sharing&resourcekey=0-69_PvvjN41BhCcjawjQ4Eg

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam