06/10/17

പേരന്‍റിംഗ്- 2

Malayalam eBooks-97-parenting-2-'mathruvidyalayame maappu' is the story of parenting series. This solves different problems with parents, children, communication, model, schooling, teaching, methods, student psychology, learning disabilties etc,
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- FREE.

പേരന്‍റിംഗ്-മാതാപിതാക്കള്‍-കുട്ടികള്‍-2-  'മാതൃവിദ്യാലയമേ മാപ്പ് ' പരമ്പരയില്‍ കുട്ടികളെ മികച്ച രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മനശാസ്ത്രം, പഠന വൈകല്യങ്ങള്‍, സ്കൂള്‍, വിദ്യാലയം, അഭിരുചികള്‍, എന്നിവയൊക്കെ വായിക്കാം


To download this pdf google drive eBooks-97, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciY3dsNW1qVExkTms/view?usp=sharing