29/10/17

സ്ലോഗന്‍-മോട്ടോ-10

This eBooks-127-PSC-G.K-Quiz-17 is a list of slogans, taglines, punch words and motto for General knowledge quiz, PSC and other various competitive examinations. Author- Binoy Thomas. PDF format, Price-FREE

പി.എസ്‌.സി, ജികെ. ക്വിസ്, പൊതുവിജ്ഞാനം, മത്സരപരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ലോഗന്‍, മോട്ടോ, ആപ്തവാക്യം, മുദ്രാവാക്യം എന്നിവ  

To download eBook file-127, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cicms3UnBVa1F1aVE/view?usp=sharing