ഡിജിറ്റല്‍ബുക്ക്-എഴുത്തുകാരന്‍-1

This is a Malayalam digital eBook series. 'eBooks-7-ebooks enthinu?' about various steps of digital writing, publishing, formats, guidelines, digital library, structure, latest trends regarding digital words, editing, proofing, web book designing etc, The first book of this series explains the need of digital books. 
Author- Binoy Thomas, format-pdf, price- FREE
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം. ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി, പബ്ലിഷിംഗ്, വിവിധ ഡിജിറ്റല്‍ തരങ്ങള്‍, എഴുത്തുകാരന്‍, ശൈലികള്‍, മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, പ്രചരണം, പ്രചാരം, ഇ-എഴുത്ത്..
To download this safe Google drive pdf eBook file-7, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cibElHSUxCR3oyaDQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-Z0oNkELhEA6EaIzcHo5tOA

POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1