കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്-2

This Malayalam 'eBooks-88-career-guidance-2-mashinte paradooshanam' is a supporting stories, articles, guidelines to get job selection, motivation, inspiration, salary, job satisfaction, competition, UPSC, Kerala PSC, Indian and Kerala government service, civil service, medical entrance, education abroad etc,
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- FREE.
കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, ജോലി, ശമ്പളം, അഭിരുചി, ഇന്റര്‍വ്യൂ, തൊഴില്‍, തൊഴിലിടങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗം, സിവില്‍ സര്‍വീസ്, കേരളാ പി.എസ്‌.സി,
യു.പി.എസ്‌.സി, വിദേശതൊഴില്‍, വിദേശ പഠനം, മെഡിക്കല്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് തുടങ്ങി പലതരം കാര്യങ്ങള്‍ വായിക്കാം.
To download this ebooks-88- pdf file, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cid3E2VTlVem1rdzA/view?usp=sharing&resourcekey=0-vp_HU5Ca_aq9WT93uHgHeg

Popular posts from this blog

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം