പേരന്‍റിംഗ്-മാതാപിതാക്കള്‍-കുട്ടികള്‍-1

Malayalam eBooks-85-parenting-1-'vaikiyodunna vandi' is the first story of parenting series. This solves different problems with parents, children, communication, model, schooling, teaching, methods, student psychology, learning disabilties etc,
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- FREE.

പേരന്‍റിംഗ്-മാതാപിതാക്കള്‍-കുട്ടികള്‍-1  ഈ പരമ്പരയില്‍ കുട്ടികളെ മികച്ച രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മനശാസ്ത്രം, പഠന വൈകല്യങ്ങള്‍, സ്കൂള്‍, വിദ്യാലയം, അഭിരുചികള്‍, എന്നിവയൊക്കെ വായിക്കാം

To download this pdf google drive eBooks-85, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUDk4aUpPU2NJSjA/view?usp=sharing