പേരന്‍റിംഗ്-മാതാപിതാക്കള്‍-കുട്ടികള്‍-1

Malayalam eBooks-85-parenting-1-'vaikiyodunna vandi' is the first story of parenting series. This solves different problems with parents, children, communication, model, schooling, teaching, methods, student psychology, learning disabilities etc,

Author- Binoy Thomas, pdf format, price- FREE.
പേരന്‍റിംഗ്-മാതാപിതാക്കള്‍-കുട്ടികള്‍-1  ഈ പരമ്പരയില്‍ കുട്ടികളെ മികച്ച രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മനശാസ്ത്രം, പഠന വൈകല്യങ്ങള്‍, സ്കൂള്‍, വിദ്യാലയം, അഭിരുചികള്‍, എന്നിവയൊക്കെ വായിക്കാം
To download this pdf google drive eBooks-85, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUDk4aUpPU2NJSjA/view?usp=sharing&resourcekey=0-yERtRoHIIJarbtuT4d35Mg

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam