സ്ത്രീക്ഷേമം-സ്ത്രീശാക്തീകരണം-1

Malayalam eBooks-86-sthreekshemam-1-'penthoonukal' is a part of woman empowerment series. sthreeshakthi, sthreeshaktheekaranam, women human rights, equality, feminism, feminist, mental, sex harassment, blind belief, social injustice, inequality, dowry, sathi, devadasi, Kerala, India, freedom, female gender...
Author- Binoy Thomas, book format-pdf, price- FREE.
സ്ത്രീക്ഷേമം-'പെണ്‍തൂണുകള്‍' പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ കഥ. സ്ത്രീശാക്തീകരണം, സ്ത്രീക്ഷേമം, സ്ത്രീശക്തി, പീഡനങ്ങള്‍, സ്ത്രീധനം, തുല്യത, ലിംഗവിവേചനം, കേരളം, ദുരാചാരങ്ങള്‍, അനീതി, സതി, ദേവദാസി സമ്പ്രദായം, വിധവാവിവാഹം, അഗ്നിശുദ്ധി, ഫെമിനിസം, ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വായിക്കാം.
To download this google drive pdf file-86, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOTBjWFJ4V2Nab2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-S1eljnT6csDM7ZECsdwKmA

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം