1-മലയാളഭാഷ

This Malayalam eBooks-73-bharanamalayalam-malayalabhasha is a series for the development of Malayalam language. This propagates ente bhasha programme, nammude Malayalam bharana Malayalam, digital Malayalam etc. Author- Binoy Thomas, pdf, 9 pages, price- free.

ഭരണഭാഷ, മലയാളഭാഷ, ഭരണമലയാളം, ഡിജിറ്റല്‍ മലയാളം, പഠനം, പ്രൂഫ്‌ റീഡിംഗ്, എന്‍റെ ഭാഷ, മാതൃഭാഷ എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുനതും ആയ പരമ്പര.

To download this free google drive eBook-73, click here-

https://drive.google.com/file/d/1fiyO-9MqkjBREvQKXS4qYyyCiRFhpQ6a/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam