1-മലയാളഭാഷ

This Malayalam eBooks-73-bharanamalayalam-malayalabhasha is a series for the development of malayalam language. This propagates ente bhasha programme, nammude malayalam bharana malayalam, digital malayalam etc. Author- Binoy Thomas, pdf, 9 pages, price- free.

ഭരണഭാഷ, മലയാളഭാഷ, ഭരണമലയാളം, ഡിജിറ്റല്‍ മലയാളം, പഠനം, പ്രൂഫ്‌ റീഡിംഗ്, എന്‍റെ ഭാഷ, മാതൃഭാഷ എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുനതും ആയ പരമ്പര.

To download this free google drive eBook-73, click here-
https://drive.google.com/file/d/1wy5zvPFGeEs_RhTtTWTMUarii_jHIVEL/view?usp=sharing