സൗഹൃദം-1

'eBook-66-souhrudam-1-vizhungunna changathi' is the first story of friendship Malayalam story series. Author- Binoy Thomas, format-PDF, page-6, price-free
സുഹൃത്ത്, സൗഹൃദം, കൂട്ട്, കൂട്ടുകാര്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ചങ്ങാത്തം, ചങ്ങാതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'സൗഹൃദം-1- വിഴുങ്ങുന്ന ചങ്ങാതി' ഇവിടെ വായിക്കാം.  
 To download this safe Google Drive PDF eBook-66 file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciYWNqX3ZFdFNGNUk/view?usp=sharing