(799) കുരങ്ങന്റെ രത്നമാല

 ബോധിസത്വൻ മന്ത്രിയായി വാരാണസിയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം. ബ്രഹ്മദത്തൻ രാജാവായിരുന്നു അവിടം ഭരിച്ചിരുന്നത്.

ഒരു ദിവസം, കൊട്ടാരത്തിലെ റാണി തോഴിമാരൊപ്പം നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി. അതിനിടയിൽ, റാണി രത്നമാല കരയിൽ തുണിയോടൊപ്പം ഊരി വച്ചു. ആ സമയത്ത് മരത്തിലുള്ള ഒരു കുരങ്ങൻ, ആരും കാണാതെ മാല മോഷ്ടിച്ചു മരപ്പൊത്തിൽ വച്ചു.

കരയ്ക്കു കയറിയ റാണിയും തോഴിമാരും മാല കാണാതെ വിഷമിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കള്ളൻ രത്നമാല തട്ടിയെടുത്തതായി അവർ ഊഹിച്ചു. അന്നേരം, അതുവഴി നടന്നു പോയ ഒരു സാധുമനുഷ്യനെ ഭടന്മാർ പിടിച്ചു.

സത്യം പറയാൻ വേണ്ടി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പിടിച്ചു കെട്ടി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിച്ച് തടവറയിലിട്ടു. പക്ഷേ, മന്ത്രിയായ ബോധിസത്വന് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നി. കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി.

തടവറയിലേക്കു വേഷം മാറിയ ഒരു ഭടനെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടു ചെന്നവനായി അഭിനയിക്കാൻ വിട്ടു. അവനോട് ഈ സാധു മനുഷ്യൻ സത്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു.

അത്, ബോധിസത്വൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പുഴക്കരയിലെ മരത്തിലുള്ള കുരങ്ങന്മാരാകാം ഈ രത്നമാല തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചു. പിന്നീട്, കുറെ പളുങ്കുമാലകളുമായി പുഴക്കരയിലെത്തി. ഭടന്മാർ മരം വളഞ്ഞ് ഏതാനും കുരങ്ങന്മാരെ പിടിച്ച് മാലകൾ കഴുത്തിലിട്ട് തിരികെ വിട്ടു.

എന്താണു പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. കുരങ്ങന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ മാല കണ്ടപ്പോൾ മരപ്പൊത്തിലെ മാലയെടുത്ത് കള്ളൻകുരങ്ങൻ കഴുത്തിലിട്ടു. ഭടന്മാർ അതിനെ പിടികൂടി രത്നമാല വീണ്ടെടുത്തു.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-799 - Jataka tales - 64, PDF -https://drive.google.com/file/d/1skG4tWEuIZ3_1Ikc8TI6Y5D32zt_rjmU/view?usp=drivesdk

Comments

POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1