ഉത്തരം പറയാമോ?

രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ 

1. ര എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങി ര എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തീരുന്ന അർഥമുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയാമോ?

2. സിൽബാരിപുരംരാജ്യത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടു മഹാ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. പിന്നീട് ഭരിച്ച രാജാവായ വിക്രമരാജൻ തികഞ്ഞ രാജ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ, അദ്ദേഹം ഒരു രാജകല്പന ഇറക്കി -

"ഒന്നാം സിൽബാരിപുരം കഴിഞ്ഞ് പത്തു വർഷത്തിനുളളിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മാരകമായി സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ സ്വയം സ്ഥാപിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും"

കല്പന ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടു കാര്യവുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമവാസി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി-

"അടിയൻ, കല്ലിൽ ഫലകം പണ്ടേ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ദയവായി വന്നു നോക്കിയാലും"

വർദ്ധിച്ച ഉൽസാഹത്തോടെ രാജാവും മന്ത്രിയും അയാളുടെ പുരയിടത്തിലെത്തി മുറ്റത്തു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന രണ്ടു കൽഫലകങ്ങൾ വായിച്ചു-

ഒന്നാമത്തെ കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ -

"ഒന്നാം സിൽബാരിപുരംയുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഭടന്മാർക്ക് പ്രണാമം''

രണ്ടാമത്തെ കല്ലില്‍-

“രണ്ടാം സില്‍ബാരിപുരം യുദ്ധത്തില്‍ രാജ്യത്തെ നയിച്ച രാജാവ് നീണാള്‍ വാഴട്ടെ”

അവന്റെ ദേശസ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷിച്ച്, രാജാവ് അവനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി. സ്വർണനാണയക്കിഴി സമ്മാനിക്കാനായി കൈകൾ നീട്ടിയതും -

"അരുത്, മഹാരാജൻ, അയാൾ അതിന് അർഹനല്ല"

അയാളുടെ അയൽവാസിയായിരുന്നു അത്!

ഉടൻ രാജാവ് അവനോടു ചോദിച്ചു-

"ഹും.. എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമുക്കു മുൻപാകെ ബോധിപ്പിക്കുക"

അയൽവാസിയുടെ ഉത്തരം കേട്ടതിനു ശേഷം, രാജാവ്, സമ്മാനം വാങ്ങാൻ വന്നവനെ ഇരുട്ടുതടവറയിലേക്ക് അയച്ചു!

എന്താണു കാര്യം?

ഉത്തരങ്ങള്‍ 

1. ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം-

രണ്ടര

2. രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം-

ഫലകത്തിൽ, 'ഒന്നാം സിൽബാരിപുരം യുദ്ധത്തിൽ, എന്ന് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ. രണ്ടാം യുദ്ധം നടക്കുമെന്ന് അയാൾ 10 വർഷം മുന്നേ എങ്ങനെയറിഞ്ഞു? അതായത്, രണ്ടാം യുദ്ധവും കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴോ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ രണ്ടു ഫലകങ്ങളും!

Comments

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam