19-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-497-vipareethapadangal-19
'വ'
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-497 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/17od4SCuZ-aKPcNtlc98UHPWt2jDaZOpX/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam