16-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-494-vipareethapadangal-16
ബ, ഭ, മ.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-494 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1J8J0OX0r-m3M_S4PvjLXG8vB6M0b5XZW/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam