30- ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-372 -proof reading-30 -shariyaya padangal-30 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഹ,റ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-372  is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/150hjPIFdX_anBVXClVRwbwMeozKo4Wxj/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam