5- യോഗയുടെ നിബന്ധനകള്‍

Malayalam eBooks-342-yoga-5-yoga nibandhanakal( yoga care, precautions, warning)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
യോഗ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നല്ല ശ്രദ്ധയും മുന്‍കരുതലുകളും ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ നിബന്ധനകള്‍ വായിക്കാം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-342 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1iKEDKLwYPBUP1kDnkwmOnQy9tyujQPqz/view?usp=sharing