11- സന്തോഷരാജ്യങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-332-happiness-11-santhosharajyangal( world happiness index, united nations sustainable development survey, ranking, list, finland, india.
Author- Binoy Thomas, Price- free

സന്തോഷ സൂചിക, ഇന്‍ഡക്സ്‌, റാങ്ക്, ലോകരാജ്യങ്ങള്‍, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്‌, ഇന്ത്യ, മതവും സന്തോഷവും. മതമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍, ശതമാനം.

  Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-332 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1Dr_bBC92vVBk7HysXYY8UVTBS8yRbOfX/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam