1- ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-343-proof reading-1-shariyaya padangal-1. proof reader, methods, word power, spelling, rules, newspapers, book publishers, copy holders, editors, writers, grammar, vocabulary, phrases, correct sentence, usage, true and false etc...
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'അ' 
മലയാളം പ്രൂഫ്‌ റീഡിംഗ്, പ്രൂഫ്‌ റീഡര്‍, കോപ്പിഹോള്‍ഡര്‍, പത്രങ്ങള്‍, പുസ്തക പ്രസാധകര്‍,എഡിറ്റര്‍, പത്രാധിപര്‍, എഴുത്തുകാര്‍, തെറ്റും ശരിയും  എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ വരുന്ന പരമ്പര. പി.എസ്‌.സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കും ഭാഷാസ്നേഹികള്‍ക്കും മലയാള അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ശരിയായ പദപ്രയോഗങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഏറെ പ്രയോജനമാകും. മലയാളത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ കുറവാണ്.


online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-343 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1qHxLJAkTOTDUIwA1EiCJsXvWJ-bKSxkH/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam