20/03/19

5-ചാണക്യന്‍

This Malayalam eBooks-179-mahanmarude kathakal-chanakyasoothrangal-1 is   chanakyan stories, arthashasthram, chanakyaneethi, koudilyan, vishnuguptan etc.
Author-Binoy Thomas, pdf format, price- FREE
ചാണക്യന്‍, കൌടില്യന്‍,വിഷ്ണുഗുപ്തന്‍, ചാണക്യസൂത്രങ്ങള്‍, അര്‍ഥശാസ്ത്രം, ചാണക്യനീതി കഥകള്‍.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-179, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1MZ4LULrvlO_JCUXv4fZ71KTr3BJ_v9KP/view?usp=sharing