4- ശ്രീനാരായണ ഗുരു

Malayalam eBooks-277-mahanmarude kathakal-4- sree narayana guru
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
ശ്രീ നാരായണ ഗുരു. 
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-277, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1uzXvC_tvbTetZxGU3mz_8CVEV6-wPRP2/view?usp=sharing