8- കടല്‍ത്തീരം

Malayalam eBooks-268-kadappadu-8-kadaltheeram is from self-help/improvement/motivational/inspirational Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF,  Price- FREE

നാമെല്ലാം അനേകം ആളുകളോടും സ്ഥലങ്ങളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. നന്ദികേട്‌ എന്നാല്‍ കടപ്പാടും മറ്റും മറക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും.  
നന്ദി, കടപ്പാട് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചില ഓര്‍മപ്പെടുത്തലും മുന്‍കരുതലുകള്‍, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയും  നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനായി  നമ്മെ ഒരുക്കും.
മനുഷ്യന്റെ നന്ദികേടു  തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരു സമകാലീന കഥ.


To online browser reading or download or offline reading of this google drive pdf file-268, click here-

https://drive.google.com/file/d/1BBR_zDkmfSNJOdpbZfQzowf4ShgkW-S1/view?usp=sharing

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Opposite words in Malayalam

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1