2-മലയാളത്തിലെ ആദ്യം...

This Malayalam eBooks-191-malayalathile aadyam...-malayalabhasha is a series for the development of malayalam language. This propagates ente bhasha programme, nammude malayalam bharana malayalam, digital malayalam,studies, proof reading etc.
Author- Binoy Thomas, pdf,  price- free. 
ഭരണഭാഷ, മലയാളഭാഷ, ഭരണമലയാളം, ഡിജിറ്റല്‍ മലയാളം, പഠനം, പ്രൂഫ്‌ റീഡിംഗ്,   എന്‍റെ  ഭാഷ, മാതൃഭാഷ  എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ  പരമ്പര.

To download this free google drive eBooks -191, click here-
https://drive.google.com/file/d/1evZRd6xQusnmPWXzR3M_o8ORmHV2qoBX/view?usp=sharing