15-ദൈവഭക്തി

'eBook-199-quotes-15-God-soul-spirituality' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about God, theism, theology, destiny, soul,spirit, conscience etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price- free
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ ഈശ്വരന്‍, ദൈവം, ആത്മാവ്, ആത്മീയത, ദൈവഭക്തി, വിധി, മനസ്സാക്ഷി   എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍ മഹത് വചനങ്ങള്‍ വായിക്കാം.

To download / offline reading of this safe google drive eBook file-199, click here-

https://drive.google.com/file/d/1zlrJFjFIYLS3x1Svf-KQXhvPfCyDIXX1/view?usp=sharing