കടപ്പാട്-നന്ദി-2

This Malayalam digital book number is 100-'ezhuthithalliya kadam' 
Author- Binoy Thomas, price-FREE
'എഴുതിത്തള്ളിയ കടം' വായിക്കാം.
To download this safe Google Drive PDF file-100, click here-
 https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciaHVnX2Utd0xGWTA/view?usp=sharing