ലോക ക്ലാസിക് കഥകള്‍-2

This Malayalam eBooks-101-world classic stories-2-Khalil-Gibran-kathakal-2 is a collection of soft moral stories having some idea of fun, humour, satire, thought, world famous writers, literature etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price-FREE

'ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍ കഥകള്‍-2' മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ വിശ്വസാഹിത്യം, ലോക ക്ലാസിക് കഥകള്‍, ആക്ഷേപ ഹാസ്യം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം, ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്..

To download this safe Google drive eBook file 101-click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUEdnSnE4NlliWkk/view?usp=sharing&resourcekey=0-HBPdQP1UqabkH0kt1l2_QQ

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam