12-സ്ലോഗന്‍-മോട്ടോ

This Malayalam eBooks-129-PSC-G.K-Quiz-19 is a list of slogans, taglines, punch words and motto for General knowledge quiz, PSC and other various competitive examinations. Author- Binoy Thomas. PDF format, Price-FREE
To download this safe Google Drive PDF eBook file-129, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciLVM1TTlQU3Zyb28/view?usp=sharing&resourcekey=0-8wAOrNfBUt6BjOVf_UGajQ

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam