സ്ലോഗന്‍-മോട്ടോ-11

This Malayalam eBooks-128-PSC-G.K-Quiz-18 is a list of slogans, taglines, punch words and motto for General knowledge quiz, PSC and other various competitive examinations. Author- Binoy Thomas. PDF format, Price-FREE
പി.എസ്‌.സി, ജികെ. ക്വിസ്, പൊതുവിജ്ഞാനം, മത്സരപരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ലോഗന്‍, മോട്ടോ, ആപ്തവാക്യം, മുദ്രാവാക്യം എന്നിവ  
To download this safe Google Drive PDF eBook file-128, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUW5TcDNsZEg0Y1U/view?usp=sharing&resourcekey=0-hARNM8cuO_RofUdIX2nwEg

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam