രോഗങ്ങള്‍ തടയാം -ഉറക്കരോഗങ്ങള്‍-1

This is a new digital book series about how to prevent various diseases, immunity, easy short-cut to reduce hospital treatment, better healthy approach to life style disease, awareness, quality food etc. First book eBook-90 is about disease associated with sleep, sleeplessness, sleep apnea, various disorders, symptoms, precautions, disease resistant methods, good sleep habits, insomnia, snoring..
Author- Binoy Thomas, pdf format, price-FREE

രോഗങ്ങള്‍ തടയാം -ഉറക്കരോഗങ്ങള്‍-1 ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തേത്.  ഉറക്കരോഗങ്ങള്‍, സ്വപ്നാടനം, കൂര്‍ക്കംവലി, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഉറക്കക്കുറവ്, അമിത നിദ്ര, എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികള്‍ പറയുന്നു.
To download this safe Google Drive pdf file-90, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQ3ZhYmlhNjUtMVE/view?usp=sharing&resourcekey=0-zvY7qpaCy3Hro23dbDsJ4A

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam