രോഗങ്ങള്‍ തടയാം -ഉറക്കരോഗങ്ങള്‍-1

This is a new digital book series about how to prevent various diseases, immunity, easy short-cut to reduce hospital treatment, better healthy approach to life style disease, awareness, quality food etc. First book eBook-90 is about disease associated with sleep, sleeplessness, sleep apnea, various disorders, symptoms, precautions, disease resistant methods, good sleep habits, insomnia, snoring..
Author- Binoy Thomas, pdf format, price-FREE

രോഗങ്ങള്‍ തടയാം -ഉറക്കരോഗങ്ങള്‍-1 ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തേത്.  ഉറക്കരോഗങ്ങള്‍, സ്വപ്നാടനം, കൂര്‍ക്കംവലി, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഉറക്കക്കുറവ്, അമിത നിദ്ര, എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികള്‍ പറയുന്നു.
To download this safe Google Drive pdf file-90, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciQ3ZhYmlhNjUtMVE/view?usp=sharing

സൗജന്യമായി നൂറുകണക്കിന് മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.