ബുദ്ധിപരീക്ഷ-കുസൃതിചോദ്യം-1

This digital Malayalam book series eBooks-89 is meant for I.Q. test, learning ability, skill, concentration technique, fun, kusruthichodyangal, buddhipareekshakal, logic, resoning ability, entertainment, intelligence quotient, very easy, moderate, hard questions and answers are included here.
Author-Binoy Thomas, format-pdf, Price- FREE.
ബുദ്ധിപരീക്ഷ-ഐ.ക്യു.ടെസ്റ്റ്‌-കുസൃതിചോദ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ പുസ്തകം പരമ്പര. ബുദ്ധിശക്തി അളക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ നല്‍കാം. യുക്തി, കുട്ടികളുടെ കഴിവ്, സാമര്‍ത്ഥ്യം, ആലോചന, ശ്രദ്ധ, ഏകാഗ്രത, ചിന്ത എന്നിവയെ ഉണര്‍ത്തുന്ന സീരീസ്.  
To download this Google Drive PDF file-89, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSGE3cnRXS3plV2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-w5q-PwHJi4dt7-dI4Y-9bg

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam