ബുദ്ധിപരീക്ഷ-കുസൃതിചോദ്യം-1

This digital malayalam book series eBooks-89 is meant for I.Q. test, learning ability, skill, concentration technique, fun, kusruthichodyangal, buddhipareekshakal, logic, resoning ability, entertainment, intelligence quotient, very easy, moderate, hard questions and answers are included here.
Author-Binoy Thomas, format-pdf, Price- FREE.
ബുദ്ധിപരീക്ഷ-ഐ.ക്യു.ടെസ്റ്റ്‌-കുസൃതിചോദ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ പുസ്തകം പരമ്പര. ബുദ്ധിശക്തി അളക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ നല്‍കാം. യുക്തി, കുട്ടികളുടെ കഴിവ്, സാമര്‍ത്ഥ്യം, ആലോചന, ശ്രദ്ധ, ഏകാഗ്രത, ചിന്ത എന്നിവയെ ഉണര്‍ത്തുന്ന സീരീസ്.  
To download this Google Drive PDF file-89, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciSGE3cnRXS3plV2M/view?usp=sharing 

സൗജന്യമായി നൂറുകണക്കിന് മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.