ശ്രീബുദ്ധകഥകള്‍-1

This Malayalam eBooks-76-sribuddha-kathakal-1-anapanadhyanam is the first story about Buddhism, buddhist monks, religion, buddha vihara, anapana dhyanam, meditation, yoga etc. Author- Binoy Thomas, format -pdf, page-8, price- free. If you want to support this project, you can visit about/contact page for making payment.
മലയാളം ഇ-ബുക്ക് ശ്രീബുദ്ധകഥകള്‍-1, ശ്രീബുദ്ധന്‍, ബുദ്ധിസം, അനാപാന  ധ്യാനം, ബുദ്ധ സന്യാസികള്‍, ഭിക്ഷുക്കള്‍, ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങള്‍, ശ്രീബുദ്ധന്‍റെ കഥകള്‍  എന്നിവ ഇവിടെ വായിക്കാം

To download this free safe Google drive eBook file-76, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTkI0TnNXS3hYTGM/view?usp=sharing