പുരാണകഥകള്‍-1-പ്രത്യാശയുടെ ഫലം

This Malayalam eBooks-65-puranakathakal-1-prathyashayude falam is a series of mahapurana tales. Author- Binoy Thomas, format-pdf, file size-77 kb, page-7, price- FREE.
ഭാരതീയരുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയില്‍ സ്വാധീനിച്ച മഹാപുരാണങ്ങളില്‍ ശിവപുരാണം, വിഷ്ണുപുരാണം, ബ്രഹ്മപുരാണം, നാരദപുരാണം, ഭാഗവതപുരാണം എന്നിവയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധേയം. ഇത് ശിവപുരാണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഫലം എന്ന കഥ.
To download this safe Google drive pdf file-65, Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUWhrVm1QRFc1Sjg/view?usp=sharing