ചെറുകഥകള്‍

മലയാളം ചെറുകഥകള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്സ് 
This Malayalam 'eBook-16-Malayalam-cherukathakal-1' is a series of short stories having some idea for self-help/improvement morals for a quality life. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-98 KB, pages-10, price-FREE.

'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-1--വഴികാട്ടി'  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറു കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...


To download safe Google drive pdf eBook-16 file, click below
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciYUVwUDFKbU8tWGM/view?usp=sharing