(801) സിംഹത്തോലുള്ള കഴുത

 വാരാണസിയിലെ കൃഷിക്കാരനായി ബോധിസത്വൻ ജന്മമെടുത്തു. അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ, തന്റെ കഴുതപ്പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ വച്ചു കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണു പതിവ്.

അതിനിടയിൽ, കുബുദ്ധിയായ കച്ചവടക്കാരൻ കഴുതയ്ക്ക് തീറ്റ ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. പകരം, അയാളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടിലുള്ള സിംഹത്തോൽ എടുത്ത് കഴുതയെ ധരിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട്, കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കിവിടും. ആളുകൾ, കാട്ടിലെ സിംഹം നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയെന്നു വിചാരിച്ച് ഓടിയൊളിക്കും.

ഒരു ദിവസം, കച്ചവടക്കാരനും കഴുതയും ബോധിസത്വന്റെ നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. പതിവുപോലെ, സിംഹത്തോലു ധരിപ്പിച്ച കഴുതയെ പാടത്തേക്ക് അയാൾ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ കഴുത ധാന്യച്ചെടികൾ തിന്നു തുടങ്ങി.

അതുകണ്ട്, ധൈര്യമുള്ള ഒരുവൻ വിളിച്ചു കൂവി - "സിംഹം നാട്ടിലിറങ്ങിയേ... എല്ലാവരും ഓടിവരണേ.. ഇവനെ നമുക്കു കെണിയിലാക്കാം"

ഉടൻ, ആളുകൾ ആ പാടം വളഞ്ഞു. ബോധിസത്വനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കല്ലുവച്ച് എറിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത "ബ്രേ....ബ്രേ..." എന്നു കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ, ബോധിസത്വൻ വിളിച്ചു കൂവി - "ഇത് സിംഹമല്ലാ, സിംഹത്തോലിട്ട കഴുതയാണ് "

ഉടൻ, എല്ലാവരും കഴുതയെ വളഞ്ഞ് തല്ലിക്കൊന്നു. ഇതുകണ്ട്, കച്ചവടക്കാരൻ പേടിച്ച് ഓടി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു പോയി.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-801, Jataka Tales -66, PDF -https://drive.google.com/file/d/1BA-5A1liJhdMmN0_gRbxVlcRPyDSxcdj/view?usp=drivesdk

Comments

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam