8-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-486-vipareethapadangal-8
'ക' ഖ, ഗ
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-486 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1T7OhF-3iv--XYFmBvaYGLfzszpvHuICo/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam