13-ഉത്തരം പറയാമോ?

Malayalam eBooks-484-I.Q-13
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

ബുദ്ധിപരീക്ഷ, കുസൃതിചോദ്യം, തമാശരൂപത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍, ലളിതം, കഠിനം, കടുകട്ടിയായ ഐ.ക്യു. പുതിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ  നല്‍കുന്ന രസകരമായ പരമ്പര.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-484 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1-1XyCCYpH2XfoDZHRxoe_LkOpkZS6t76/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam