6-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-399-vipareethapadangal-6
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.

malayalam antonym- opposite word series.

മലയാള ഭാഷാ സ്നേഹികള്‍, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, മലയാളം പഠിക്കുന്ന വിദേശ മലയാളികള്‍....എന്നിവര്‍ക്കെല്ലാം സഹായകമാകുന്ന പരമ്പരയിലെ വിപരീത പദങ്ങള്‍. 


online browser reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF file-399 is free.  Click here-
https://drive.google.com/file/d/1nwv3KvS-_aB7F9cqn_drfd6E5LftL35r/view?usp=sharing