24-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-366-proof reading-24 -shariyaya padangal-24 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' യ,ര,ല ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-366 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1AUCCW03NA2KSHeqyyrHsSXrfe1TfdHC7/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam