15-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-357-proof reading-15-shariyaya padangal-15.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ത ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-357 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1AG6e9OMDn97aun_5eb9PWOTXnfXrIpTc/view?usp=sharing

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം