4- ഇടിമിന്നല്‍

Malayalam eBooks-336-safety-4-idiminnal (thunder, lightning, electric shock, accident, natural calamity)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
ഇടിമിന്നല്‍, ഇടിവെട്ട്, വൈദ്യുത ആഘാതം, ഷോക്ക്‌, പ്രകൃതിദുരന്തം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-336 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1hVYqbi5V8UhCGOXtGIUepyeZguwq2EVa/view?usp=sharing

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Opposite words in Malayalam

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1