4- ഇടിമിന്നല്‍

Malayalam eBooks-336-safety-4-idiminnal (thunder, lightning, electric shock, accident, natural calamity)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
ഇടിമിന്നല്‍, ഇടിവെട്ട്, വൈദ്യുത ആഘാതം, ഷോക്ക്‌, പ്രകൃതിദുരന്തം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-336 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1hVYqbi5V8UhCGOXtGIUepyeZguwq2EVa/view?usp=sharing