7- പാതി വെള്ളം

Malayalam eBooks-264-kadappadu-7-paathi vellam is from self-help/improvement/motivational/inspirational Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF,  Price- FREE

നാമെല്ലാം അനേകം ആളുകളോടും സ്ഥലങ്ങളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. നന്ദികേട്‌ എന്നാല്‍ കടപ്പാടും മറ്റും മറക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും.  
നന്ദി, കടപ്പാട് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചില ഓര്‍മപ്പെടുത്തലും മുന്‍കരുതലുകള്‍, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയും  നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനായി  നമ്മെ ഒരുക്കും.
മനുഷ്യന്റെ നന്ദികേടു  തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരു സമകാലീന കഥ.


To online browser reading or download or offline reading of this google drive pdf file-264, click here-
https://drive.google.com/file/d/1FKpiJrXz399FtXevHXt1ba-HoJx-voNI/view?usp=sharing