6- ഇത്തിള്‍ക്കണ്ണികള്‍

'Malayalam eBooks-266-souhrudam-5-'itthilkkannikal' is the story of friendship, companion, friends, better relationship, story series. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE

സുഹൃത്ത്, സൗഹൃദം, കൂട്ട്, കൂട്ടുകാര്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ചങ്ങാത്തം, ചങ്ങാതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'സൗഹൃദം-6-ഇത്തിള്‍കണ്ണികള്‍   ഇവിടെ വായിക്കാം. 


Online browser reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF eBook-266 file, click here-

https://drive.google.com/file/d/1WMPXBrG_IKu9WUSvTvNEChblDByObYIm/view?usp=sharing