31/01/2019

5- അതിര്‍ത്തികള്‍

Malayalam eBooks-267-cherukathakal-5-athirthikal' is a series of short stories having some idea for self-help/improvement morals for a quality life. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE.

'മലയാളം-ചെറുകഥകള്‍-5- 'അതിര്‍ത്തികള്‍  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  ഒപ്പം ലളിതമായ വളച്ചു കെട്ടില്ലാത്ത നേര്‍വായനയും സാധ്യമാകും. അത്തരം  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്...

Browser online reading/ download/ offline reading of this safe google drive file-267, click here-
https://drive.google.com/file/d/1sbCSMduF0O51qgbB7F5ZCrMPfM1OjaE4/view?usp=sharing