2-കടങ്കഥകള്‍

This is a series of Malayalam eBooks-203-kadamkathakal, kadankathakal of old ancient traditional sayings, styles, tricks, puzzle like questions, games, entertainments, Author- Binoy Thomas, pdf book format, Price- FREE.
മലയാളം ഇ-ബുക്ക് കടംകഥകള്‍, കടങ്കഥകള്‍, പഴമയുടെ കൗതുകം, കുസൃതിചോദ്യം, രസമുള്ള കൊച്ചുകഥകള്‍, നേരമ്പോക്ക്, മലയാളഭാഷ, കേരളം, എന്നിങ്ങനെ വായിക്കാം.
 To download this safe pdf google drive file-203, click here-

https://drive.google.com/file/d/1dDuAAIcOWWIhKaf2ceL6sJBtW3WXZOwm/view?usp=sharing

POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1