17-പ്രസംഗം

'eBooks-202-quotes-17-speech' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about conversation, tongue, talk, speech, critic, criticism,opinion, lecture, words etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price- FREE
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വാക്ക്, വാക്കുകള്‍, നാവ്, നാക്ക്‌, സംഭാഷണം, പ്രസംഗം, സംസാരം, വിമര്‍ശനം, വിമര്‍ശകന്‍, അഭിപ്രായം തുടങ്ങിയ     വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, മഹത്  വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ

To Online browser reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF eBooks file-202, click here- 

https://drive.google.com/file/d/1s2p3mYkuWxri5UmwGNc_JdNqhLpkFTcT/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam