14-ദാമ്പത്യം

'eBook-198-quotes-14-daambathyam-married life' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Great words about  husband, wife, parents, children etc. are also included. Author- Binoy Thomas, format-PDF,PRICE-FREE
മഹത് വചനങ്ങള്‍ -  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ വിവാഹം, കല്യാണം, കുടുംബം, വീട്, മാതാപിതാക്കള്‍, മക്കള്‍,കുട്ടികള്‍,ഭാര്യ,ഭര്‍ത്താവ്  എന്നിങ്ങനെയുള്ള   വിഷയത്തില്‍  മഹാന്‍മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
To download this safe Google drive file, click here-

https://drive.google.com/file/d/1i6hpyW_9VslC5VhrwDwgQVBSr73fVbRg/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam