12-ജ്ഞാനം

'eBook-196-quotes-great-words-jnanam'  is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, Price-FREE
മഹത് വചനങ്ങള്‍  ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ അറിവ്, വിജ്ഞാനം എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും  മഹദ്വചനങ്ങള്‍, ഉദ്ധരണികള്‍, വാക്യങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍, ആശയങ്ങള്‍, വചനങ്ങള്‍ എന്നിവ   ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

To download this pdf eBook file, click here-
https://drive.google.com/file/d/10XQI0GYzqGtAX9Grhx6EzkAMzM8Pl3iu/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam