ഇ-ബുക്ക് ഗുണങ്ങള്‍

This is a Malayalam digital eBook series. 'eBooks-103-ebooks gunangal' about various steps of digital writing, publishing, formats, guidelines, digital library, structure, latest trends regarding digital words, editing, proofing, web book designing etc, The first book of this series explains the need of digital books. 
Author- Binoy Thomas, format-pdf, price- FREE
To download this safe Google drive pdf eBook file-103, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciM3k0WUlTSWN3cVE/view?usp=sharing&resourcekey=0-3LCXgk7m30ccVPZyTJDzYQ

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam