ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി

This is a Malayalam digital eBook series. 'eBooks-106-ebooks library' about various steps of digital writing, publishing, formats, guidelines, digital library, structure, latest trends regarding digital words, editing, proofing, web book designing etc, The first book of this series explains the need of digital books. Author- Binoy Thomas, format-pdf, price- FREE

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്സ് ലൈബ്രറി ഈ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം പുസ്തകം. ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി, പബ്ലിഷിംഗ്, വിവിധ ഡിജിറ്റല്‍ തരങ്ങള്‍, എഴുത്തുകാരന്‍, ശൈലികള്‍, മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, പ്രചരണം, പ്രചാരം, ഇ-എഴുത്ത്...

To download this safe Google drive pdf ebook file-106, click here-https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cid1VxUDNmc29iNTA/view?usp=sharing

Now, my pdf books are being converted in to direct fast online reading. Go to categories of this website and then start your selected reading.