സ്ലോഗന്‍-മോട്ടോ-8

This eBooks-125-PSC-G.K-Quiz-15 is a list of slogans, taglines, punch words and motto for General knowledge quiz, PSC and other various competitive examinations. Author- Binoy Thomas. PDF format, Price-FREE
To download eBook file-125, click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZFdNTFJiOGNCamc/view?usp=sharing&resourcekey=0-mWEV-i8gjgYPov8w3ptvzQ

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam