18/04/2017

സാന്ത്വനം-കൗണ്‍സലിംഗ്-1

eBooks-74-santhwanam-counselling-1-thadayana is a part of malayalam digital book series. here, you may get some tips and tricks something  similar to counselling/advice. Also, short stories having some basic elements of psychology with a healing touch, soothing and refreshing life. 
Author-Binoy Thomas, pdf, page-8, size-95kb, price-Rs.30. Go to about/contact page for making payments.

സാന്ത്വനം-കൗണ്‍സലിംഗ്, മനശ്ശാസ്ത്രം, ഉപദേശം, കൗണ്‍സലിങ്ങ്  ജീവിതത്തിലെ നേര്‍വഴി എന്നിവ പോലെ ഫലം ചെയ്യുന്ന ചെറുകാര്യങ്ങള്‍ കഥകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

To download this safe google drive pdf ebook-file-74, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ1puSjB2cXE1cjA/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.  ഈ സൈറ്റിലെ ബുക്കുകള്‍ ഓരോന്നായോ ഒരുമിച്ചോ വിലക്കുറവില്‍ print books (discount offer) ലഭ്യമാണ്.